Vestia moet afspraken fusie nakomen, anders afsplitsing Stadswonen

Vestia moet de fusieafspraken nakomen die in kader van de fusie van Stadswonen en Vestia zijn gemaakt. Wanneer dit niet mogelijk blijkt zal Vestia mee moeten werken aan een afsplitsing van Stadswonen. Huurdersbelang heeft daarom de Raad van Bestuur van Vestia er op gewezen dat zij zich moet houden aan de eerder gemaakte afspraken. Ook heeft Huurdersbelang minister Spies gevraagd in te grijpen als Vestia dat niet doet.

Verkoop

Vestia wil Stadswonen verkopen tegen een hoge verkoopprijs. Wanneer er een kopende partij is, dan zal deze partij zoveel geld voor Stadswonen moeten betalen, dat er onvoldoende financiële middelen zullen zijn voor goed onderhoud, goede dienstverlening aan huurders en investeringen. Verkoop onder deze voorwaarden zal zeer nadelig uitpakken voorde huurders.

Reorganisatie

Als Stadswonen niet wordt verkocht, zal Vestia overgaan tot reorganisatie. Deze reorganisatie heeft niet tot doel de dienstverlening te verbeteren, maar om zo snel mogelijk te bezuinigen door middel van centralisatie en ontslag van personeel. Huurdersbelang vreest dat dit ten koste gaat van de dienstverlening en de lokale binding. Bovendien heeft Vestia geen geld voor investeringen, terwijl dit nu juist de reden was om te fuseren. Ten tijde van de fusie kon Stadswonen zelfstandig voorbestaan, maar dan kon er minder geïnvesteerd worden. Reorganisatie heeft schending van de afspraken tot gevolg en is nadelig voor de huurders.

Minister

Tijdens de fusie heeft de verantwoordelijk minister aangegeven dat de minister niet zal aarzelen om Vestia aan te spreken indien zij er “niet in slaagt om aan de eigen voornemens te voldoen op het gebied van lokale binding, dienstverlening en de inzet van investeringscapaciteit na de fusie”. De minister is wettelijk bevoegd om aanwijzingen te geven aan corporaties in het belang van de volkshuisvesting. Huurdersbelang heeft er daarom bij de minister op aangedrongen dat zij er op toe  ziet dat Vestia haar afspraken nakomt en indien nodig ingrijpt.

Klik hier voor de brief die Huurdersbelang Stadswonen aan de raad van bestuur van Vestia en minister Spies heeft gestuurd:Brief bestuur Vestia 2012-6-4 – inzake afscheiding Stichting Stadswonen van Vestia Groep