Studentenhuisvesting loopt gevaar, studenten dagvaarden Vestia

Vestia weigert aan haar juridische verplichtingen te voldoen. Hierdoor ziet Stichting Huurdersbelang Stadswonen zich genoodzaakt om een procedure tegen Vestia Groep te starten bij de rechter in Rotterdam. Door het niet vergoeden van de gemaakte kosten lijkt het erop dat Vestia door middel van financiële druk de huurders van Stadswonen het zwijgen probeert op te leggen.

Aanleiding

Per 1 juni 2011 is Stichting Stadswonen gefuseerd met Stichting Vestia Groep. De fusie had tot doel het vergroten van de investeringscapaciteit, waarbij voldoende en betaalbare studentenhuisvesting in Rotterdam zou worden gerealiseerd. De financiële malaise bij Vestia heeft echter tot gevolg dat de nieuwbouw stagneert en de Rotterdamse student wordt opgezadeld met de met de gevolgen van het wanbeleid. Als gevolg hiervan onderzoekt Vestia de mogelijkheid om het woonbedrijf Vestia Rotterdam Stadswonen dan wel te reorganiseren, dan wel te verkopen. Deze acties zullen tot grote onzekerheid over de toekomstige positie van de huurders leiden. Huurdersbelang zag zich daarom genoodzaakt om  juridisch advies in te winnen over de rechten van de huurdersorganisatie alsmede de mogelijkheid om terug te gaan naar de situatie van voor 1 juni 2011.

Juridisch advies

Uit het juridisch advies is naar voren gekomen dat in de wet is opgenomen dat een fusie zes maanden na de fusiedatum niet meer kan worden ontbonden. Dit ondanks het feit dat er sprake is van een unieke situatie waarbij wellicht gegevens moedwillig later openbaar zijn gemaakt zodat claims als deze gemakkelijker konden worden afgeserveerd.

Misbruik machtspositie

Het juridisch advies is ingewonnen om de belangen van de 7000 huurders optimaal te kunnen behartigen. Huurdersbelang handelde hiermee in het belang van haar huurders en haar wettelijke verplichtingen in het kader van de wet. De Vestia Groep blijft echter ondanks meerdere verzoeken weigeren de gemaakte kosten te vergoeden. Dit terwijl Vestia hiertoe wettelijk verplicht is. De opgegeven reden is dat Vestia niet voornemens is om de fusie te ontbinden. Hierdoor dreigt Huurdersbelang met hoge kosten achter te blijven welke haar zouden kunnen belemmeren in haar functioneren. Dit lijkt een poging om de huurders bij de aankomende verkoop of reorganisatie van Stadswonen bij voorbaat vleugellam te maken.

Standpunt Huurdersbelang

Stichting Huurdersbelang Stadswonen zal erop toezien dat Vestia de fusieovereenkomst nakomt. Hiervoor blijven verdere juridische stappen mogelijk. Vooralsnog wacht Huurdersbelang eerst de uitspraak van de rechter in het huidige geding af.