Kamers worden onbetaalbaar!

Voor Stadswonen, de voormalige studentenhuisvester van Rotterdam die in 2011 fuseerde met Vestia, bestond tot nu toe een uitzondering in het streefhuurbeleid van de corporatie. In de fusieovereenkomst werd afgesproken dat de streefhuur in Stadswonen bezit niet boven de 85% van de maximale huur zou komen. Dit om kamers betaalbaar en bereikbaar te houden voor alle studenten. Dat laatste stukje huur tot de maximale huur wordt immers niet door de huurtoeslag gedekt.

Gevolgen voor huurders
In haar behoefte om zonder saneringssteun van de corporatiesector te komen tot financieel herstel, moet nu ook de laatste ongeschonden afspraak afstammend uit de onderhandelingen rondom de fusieovereenkomst er volgens Vestia aan geloven.
Het gewijzigde beleid pakt voor de zittende huurders negatief uit omdat nu het inflatie-volgende huurbeleid wordt losgelaten. De jaarlijkse huurverhoging zal straks minimaal 1,5% boven inflatie bedragen. De gevolgen voor nieuwe huurders en interne verhuizers  zijn echter nog groter. SHS ziet de doorstroming van kleine naar grote kamers compleet tot stilstand komen omdat een grote kamers straks 10% meer kost ten opzichte van de huidige huur.
Afspraken fusieovereenkomst niet nakomen
Het argument dat Vestia gebruikt om deze beleidswijziging door te voeren is dat de financiële positie van Vestia is veranderd. SHS betwijfelt dat ten zeerste. Het lijk onmogelijk dat in het half jaar tussen het tekenen van de fusie overeenkomst (juni 2011) en het naar buiten komen van het derivaten schandaal (half december 2011) de bestuurder van Vestia niet op de hoogte was van de problemen. Dat Eric Staal daarbij alle toezichthouders bij de neus nam, mag niet het probleem van de studentenhuisvesting in Rotterdam gemaakt worden. SHS heeft daarom een groot aantal documenten opgevraagd zodat een begin gemaakt kan worden met dit onderzoek. Als hieruit blijkt dat het bestuur van Vestia destijds inderdaad op de hoogte was van de financiële situatie, betekent dat voor SHS dat Vestia zich niet kan beroepen op die situatie om onder de fusieafspraken uit te komen. SHS zal daarom in dat geval de wijziging van het streefhuurbeleid voorleggen aan de rechter voor toetsing.
Onevenredig hoge bijdrage
Overigens levert het voormalige Vestia Rotterdam Stadswonen ook nog eens een onevenredig grote bijdrage aan het verhogen van de streefhuur Vestia breed. Doordat de mutatiegraad ongeveer drie maal zo hoog ligt als in de rest van het Vestia bezit en uiteindelijk de gerealiseerde huur corporatiebreed wordt berekend zal het voormalige Stadswonen bezit gemiddeld veel meer bijdragen aan deze streefhuurverandering dan de rest van het bezit.