Huurverhoging 2020

In april heb je van Stadswonen informatie ontvangen over de jaarlijkse huurverhoging. Graag leggen we je meer uit over hoe jouw huurverhoging zich verhoudt tot die van andere huurders, en hoe je kunt bepalen of het zin heeft om bezwaar aan te tekenen. Lees voordat je bezwaar maakt uiteraard wel eerst de veelgestelde vragen op de website van Stadswonen. 

Puntenstelsel 

Alle woningen van Stadswonen met een huurprijs onder €737 vallen onder het zogenaamde puntenstelsel. Dat betekent dat de maximaal toegestane huurprijs van jouw woning door de overheid wordt bepaald aan de hand van bijvoorbeeld de grootte en de aanwezige voorzieningen, waaraan punten worden toegekend. Heb je een studio of appartement, dan hangt jouw huurverhoging bij Stadswonen vervolgens af van de verhouding tussen je huidige huurprijs en de maximale huurprijs: 

Heb je een kamer, dan is de huurverhoging in de meeste gevallen 2,6%, los van de maximale huur. 

Punten checken 

Het aantal punten dat Stadswonen voor een woning telt klopt helaas niet altijd. Dat kan betekenen dat de huur van jouw woning eigenlijk te hoog is ingeschat toen je er kwam wonen. De jaarlijkse huurverhoging is een goed moment om te checken of de huur van jouw woning wel past binnen de regels. Doe hiervoor online de huurprijscheck

Mocht jouw huur eigenlijk te hoog zijn, dan staat op de website van de Huurcommissie uitgelegd hoe je huurverlaging kunt krijgen. 

Heb je vragen over je huur of de huurverhoging, en wil je die graag voorleggen aan iemand die jouw belangen behartigt? Mail ons, of kom virtueel langs bij ons vragenuur! 

Heb jij problemen door Corona? Dit kun je doen

De afgelopen weken zijn veel mensen in de problemen gekomen door de Coronacrisis. Misschien ook jij door bijvoorbeeld het verlies van je baan of bijbaan. Meer lenen bij DUO is niet voor iedereen een optie, dus wat kan je doen als je wel hulp nodig hebt. 

Stadswonen 

Is het deze maand niet gelukt op 1 mei je huur te betalen of verwacht je problemen in juni, neem dan contact op met Stadswonen via 010-245 67 00 om te kijken wat zij voor jou kunnen betekenen. Stadswonen heeft bij ons aangegeven bereid te zijn om mee te denken met studenten die door de Corona-crisis in de problemen zijn gekomen en deze eventueel tegemoet te komen. Kom je er samen met Stadswonen niet uit, neem dan contact met ons op.

VraagWijzer 

De vraagwijzer is een dienst van gemeente Rotterdam waar je terecht kan als je vragen of problemen hebt waar je zelf niet uit komt. Zij kunnen jou helpen met vragen over geld, maar ook bij vragen over gezondheid en administratieve zaken. Als het nodig is kunnen ze je in contact brengen met hulporganisaties in de wijk.  Op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer/ kun je meer informatie vinden over de VraagWijzer en een locatie bij jou in de buurt. Je kan er terecht tijdens een inloopspreekuur, digitaal een afspraak maken of door online je vraag te stellen.  

Studentendecanen 

Studentendecanen kunnen jou ook helpen met vragen of problemen. Hier kun je ook met niet studie-gerelateerd vragen terecht. Zit je op dit moment in de problemen of verwacht je moeilijkheden, neem dan contact op met de decaan van jouw opleiding.

Reactie op “Klaar met je studie? Dan moet je je kamer uit” (Algemeen Dagblad, 27 juni 2019)

Op 27 juni 2019 verscheen er in het Algemeen Dagblad een artikel over nieuw beleid van Stadswonen Rotterdam t.a.v. de toenemende druk op de studentenwoningmarkt. Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) is van mening dat hoewel er geen onwaarheden verkon-digd worden, de auteur van het artikel er niet in slaagt om de implicaties van dit beleid vol-doende uiteen te zetten.

De auteur haalt slechts twee aspecten van de geplande beleidswijziging expliciet aan.

Ten eerste wordt het voornemen tot handhaving van campuscontracten benoemd. Het klopt inderdaad dat in de campuscontracten vermeld staat dat deze huurders jaarlijks aan moeten tonen dat ze nog studeren en anders binnen 6 maanden de woning moeten ver-laten. Ook is er onder veel studenten begrip dat het bezet houden van studentenwoningen na afstuderen een ongewenst gevolg is, zeker bij toenemende druk op de woningmarkt. Ech-ter, juist deze krappe woningmarkt is het probleem dat de maatregel extra schrijnend maakt. Het is namelijk allesbehalve zeker dat zij die moeten vertrekken een goede vervangende wo-ning kunnen vinden, ongeacht of ze 6 maanden de tijd krijgen of enige extra uitstel. Huur-ders hebben hier geen rekening mee gehouden, aangezien tot voor kort er consistent tegen huurders is gezegd dat deze regel niet nageleefd werd in de praktijk. Hierdoor voelt de plot-selinge verandering van koers als een schok, met veel onzekerheid en stress onder studenten als gevolg.

Wat zou helpen om de zorgen van huurders enigszins weg te nemen, is duidelijkheid over de concrete invulling van ‘handhaving’. Wie moet er wanneer vertrekken en wat zijn hun mogelijkheden daarna? De onderhandelingen over implementatie zijn op het moment van schrijven nog in volle gang. Dat Stadswonen slechts de 500 langstzittende huurders wil gaan aanschrijven in het eerste jaar is voor SHS tot op heden onbekend.

Ten tweede, wat betreft doorstroming na afstuderen, heeft SHS alleen maar lof voor de am-bitie van Stadswonen om bij te bouwen. De vraag is echter of dit van invloed is voor de wo-ningnood van de huurder die nu moet vertrekken. Gezien het feit dat bouwen en aankopen van nieuwe panden veel tijd vergt, is het onwaarschijnlijk dat de betrokkenen op de korte termijn de vruchten kunnen plukken van de nieuwe studio’s van morgen. Vooral de vol-gende generatie huurders zal profiteren van de beoogde 900 extra woningen.

In het artikel ontbreken ook een aantal cruciale beleidswijzigingen die studenten en jonge-ren op een andere manier zullen gaan raken. Zo heeft het de invoering van een leeftijdsgrens van 27 jaar het gevolg dat een aanzienlijk deel van de huidige wachtenden geen aanspraak meer kan doen op een woning. De nieuwe, exclusieve focus op studenten, terwijl tot voor kort ook jongeren bij Stadswonen terecht konden, blijft nagenoeg onbesproken.

Uiteraard is er begrip dat een artikel van beperkte lengte onmogelijk recht kan doen aan alle beleidswijzigingen en implicaties daarvan. SHS heeft de afgelopen periode met veel indivi-duele huurders en vertegenwoordigers op pandniveau gesproken om tot een zo evenwich-tig mogelijk advies te komen, waarbij recht gedaan wordt aan de belangen van alle verschil-lende groepen bewoners. Aangezien SHS niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van het artikel en van mening is dat de uitwerking van het beleid hierin niet voldoende is uiteengezet, willen wij hierbij attenderen op de beperkte reikwijdte van het artikel en de eventuele negatieve gevolgen voor de huurders.

Het advies van SHS en de overwegingen hierbij zijn hier te vinden.

Resultaten Enquête Afvalscheiding

In februari hebben we een enquête uitgestuurd over afvalscheiding. De respons hierop was geweldig: meer dan 22% van de huurders heeft gereageerd! Naar aanleiding van deze enquête hebben we besloten om samen met de Gemeente en Stadswonen het scheiden van papier/karton en glas te stimuleren.

Veel huurders gaven aan al glas en papier/karton te scheiden, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. We gaan aan de slag met een aantal van de meest genoemde redenen om niet te scheiden:

  • Ik weet niet waar de bakken zijn
  • De bakken zijn ver weg
  • Het kost (te) veel extra moeite om het weg te brengen
  • Het kost (te) veel extra moeite om het te scheiden

Om deze punten aan te pakken, zijn we druk bezig met een campagne voor alle grote panden (meer dan 29 bewoners). Hierin staat het creëren van bewustzijn centraal. Begin deze zomer gaan huurders hier al iets van zien in hun eigen pand.

Zie voor de gedetailleerde uitkomsten onderstaande presentatie:

Uitkomst enquête inkoop groene stroom

26% van ongeveer 5.500 huurders heeft de enquête ‘inkoop groene stroom’ ingevuld. Wij zijn blij met deze opkomst. Dit geeft ons een goed beeld van de wensen die jullie als huurders hebben. Dit biedt een goede motivatie voor toekomstige beslissingen. Lees verder..

Enquête Kabel-TV

Tussen 30 juni 2015 en 11 juli 2015 heeft Stadswonen Rotterdam, in samenwerking met Huurdersbelang Stadswonen, een onderzoek gehouden naar het servicekostencomponent ‘Kabel-TV’ van Stadswonen Rotterdam. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in huurderswensen om de aangeboden dienst in de toekomst zo goed mogelijk hierop af te stemmen.

response

Er zijn 5234 huurders van Stadswonen Rotterdam. Stadswonen Rotterdam en Huurdersbelang Stadswonen zijn verheugd op de behaalde response. Uiteindelijk hebben 1711 huurders deelgenomen aan de enquête waarmee de response op 32,7% uitkomt.

bevindingen en acties

De conclusie die kan worden getrokken uit deze enquête is dat een overgrote merendeel ontevreden is over de huidige dienst qua beeldkwaliteit, prijs-kwaliteit verhouding en zenderaanbod maar tevens graag de dienst via Stadswonen aangeboden/ gecontinueerd ziet. Tussen het bedrag welke de huurder bereid is te betalen voor de gewenste uitbreiding van de dienst en de marktprijzen zit een dusdanig ‘gat’ dat er is besloten nu dergelijke uitbreidingen niet aan te (laten) bieden. Wel worden de volgende acties vastgesteld:

  1. De huidige dienst wordt tegen huidige prijsstelling in de woongebouwen voortgezet en voor het op peil brengen en houden wordt een budget beschikbaar gesteld.
  2. Deze dienst wordt in de woongebouwen gegarandeerd geleverd tot 1 januari 2018 waarna de dienst, mits er voor de huurders daadwerkelijk alternatieven beschikbaar zijn, zal komen te vervallen.
  3. In geval van de kleine panden zal, tezamen met de betreffende huurders, worden bekeken of dienst op een korte termijn kan komen te vervallen.

 

Zelf de uitkomsten en conclusie nog eens nalezen? De samenvatting van de enquête is hier te raadplegen.

Samenwerkingsovereenkomst getekend

Op 26 augustus 2015 is de samenwerkingsovereenkomst getekend door Woonstad Rotterdam en Stichting Huurdersbelang Stadswonen. In deze overeenkomst staat beschreven hoe de samenwerking tussen de twee organisaties eruit ziet en welke rechten en plichten er vanuit beide kanten bestaan. We zijn zeer verheugd dat deze samenwerking tot stand is gekomen en kijken uit naar een nieuwe start.

 

Edwin Leenhouts en Michelle de Vries na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.
Edwin Leenhouts en Michelle de Vries na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.