RAAD VAN ADVIES

Ben je actief binnen de juridische/corporatiesector of SHS alumnus en wil je advies geven aan de strategische beslissingen van Stichting Huurdersbelang Stadswonen | SHS op de middellange en lange termijn? Kom dan bij onze Raad van Advies | RvA. SHS wil graag verder bouwen aan continuïteit en professionaliteit en denkt dat een Raad van Advies hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Raad van Advies SHS

De RvA is een adviserende organisatie met als primaire functie op aanvraag adviseren van het bestuur van SHS. De RvA-leden geven advies en feedback over (nieuwe) plannen, strategische en / of tactische vraagstukken en inhoudelijke dossiers. RvA-leden hebben een diversiteit aan bestuur, commissie, studie en professionele ervaring. Hierdoor kunnen ze de stichting vanuit een kritisch perspectief adviseren en zorgen ze ervoor dat er weloverwogen beslissingen worden genomen. 

Lid RvA worden

De RvA bestaat uit 4 à 6 personen, elk met hun specialisatie en achtergrond. Je neemt 2 à 3 keer per jaar deel aan de vergaderingen tussen de Raad van Advies en het bestuur van SHS. Hiernaast kun je op basis van jouw kennis en vaardigheden een enkele keer ter consultatie benaderd worden over een specifiek onderwerp. Om de continuïteit verder te waarborgen, wordt verwacht dat je je hier voor 2 jaar aan committeert. Hier tegenover staat dat je gedurende deze tijd je samenwerkt met een groep jonge en ambitieuze mensen en dat je praktijkervaring opdoet in een vrijwillige adviserende functie.

Ja dit ben ik!

Meld je aan voor 1 augustus 12:00 door je CV, motivatiebrief en eventuele SHS ervaring op te sturen naar sollicitatie@huurdersbelang.nl. Voor vragen over het aanmeldingsproces of de verantwoordelijkheden van RvA-leden, stuur een e-mail naar communicatie@huurdersbelang.nl.

Meet-up Wooncarrière [update]

Afgelopen woensdag vond het event Meet-up Wooncarrière plaats. SHS heeft dit event georganiseerd omdat het moeilijke tijden zijn voor woningzoekenden in Rotterdam. En dat merken studenten, jongeren en net afgestudeerden natuurlijk ook. SHS vertegenwoordigt jouw belangen tegenover Stadswonen en de gemeente, en praten dus mee over bijvoorbeeld het nieuwbouwbeleid. Wij wilden graag horen wat jullie woonwensen zijn en wij zijn ontzettend blij met jullie input!

Zoals beloofd tijdens het event zetten wij in dit artikel alles nog even op een rijtje. Allereerst, voor wie nieuwsgierig is, de PowerPoint van de avond is onderaan deze pagina terug te vinden. In een goede 1,5 uur is veel besproken, huidige woonsiuaties, toekomstige woonlocaties, en de kansen als huurder om te verhuizen binnen Rotterdam zijn een greep uit de punten die besproken zijn. Wat wij meenemen van deze avond is dat er serieus gekeken moet worden naar de overgang van student naar starter. Veel deelnemers gaven aan na hun studie het liefst zo snel mogelijk uit hun studentenwoning te willen verhuizen, maar hiermee kwamen ook zorgen naar voren over het aantal beschikbare starterswoningen, en vooral ook de huurprijzen daarvan. We hadden discussies over studenten die na hun studie weer (tijdelijk) terug moeten naar hun ouders, het samenwonen met vrienden omwille de huurprijs en de aanlokkelijkheid van containerwoningen.

Deze bijeenkomst was vooral een verkenning om te kijken wat er speelt onder huurders en hoe wij als SHS hierin kunnen helpen. Wij hopen daarom de komende tijd vaker events te organiseren! Met uiteenlopende onderwerpen, zodat wij een beter beeld krijgen wat huurders van Stadswonen belangrijk vinden én huurders te helpen en een stem te geven. Tenslotte, als je dit leest en leuke ideeën hebt voor toekomstige events, laat het ons weten!

Join ons bestuur!

Invloed uitoefenen op strategisch niveau? 

Word dan bestuurslid bij SHS! 

Stichting Huurdersbelang Stadswonen heeft een bestuur van acht studenten die samen opkomen voor de rechten van alle 6.500 huurders van de woningcorporatie Stadswonen. Wij overleggen met het management van Stadswonen, directie en Raad van Commissarissen van Woonstad en de gemeente over huurprijzen, internet en televisie, servicekosten, onderhoud, duurzaamheid en tal van andere zaken.

Kortom: de toekomst van de studentenhuisvesting en huisvesting van net afgestudeerden ligt in jouw handen als je bestuurslid wordt bij SHS!

We zijn op dit moment op zoek naar enthousiaste bestuursleden die ons team kunnen versterken. 

Als bestuurslid:
•    Draag je verantwoordelijkheid voor specifieke thema’s en projecten
•    Overleg je regelmatig op het hoogste niveau met Stadswonen
•    Denk en praat je mee over alle beleidspunten die huurders aangaan
•    Onderhoud je contacten met de achterban en externe partijen

Wij bieden:
•    Een maatschappelijk relevante functie
•    Gemotiveerde medebestuurders die graag met elkaar optrekken
•    Cursussen en trainingen die ook later in je carrière van pas komen
•    Een vergoeding voor je werkzaamheden

Wij vragen:
•    Enthousiasme en gedrevenheid
•    Een inspanning van 4-8 uur per week voor minstens 1 jaar

Heb je vragen? 
Stuur ons een email!

Wil je solliciteren? 
Stuur dan je motivatie en CV uiterlijk 16 februari naar:

sollicitatie@huurdersbelang.nl

LET OP: reageren kan alleen als je huurder bent bij Stadswonen Rotterdam.

Kom naar de meet-up op 12 februari!

Meld je nu aan bij ons fb-event!

Heb jij je volgende woning al uitgezocht? Het zijn moeilijke tijden voor woningzoekenden in Rotterdam, en dat merken studenten, jongeren en net afgestudeerden natuurlijk ook. SHS vertegenwoordigt jouw belangen tegenover Stadswonen en de gemeente, en praten dus mee over bijvoorbeeld het nieuwbouwbeleid. Daarom willen wij graag van jou horen wat je woonwensen zijn:

• Wil je in Rotterdam blijven?
• Wil je doorverhuizen binnen Stadswonen, of zoek je iets daarbuiten?
• Zoek je een studio, een appartement of een huis?
• Wat is voor jou een betaalbare woning? Zoek je alleen of met anderen?

Wil je met ons en andere huurders het gesprek aan? Wij nodigen jou op woensdag 12 februari uit om het over je wooncarrière van gedachten te wisselen. Er zal deze avond ook ruimte zijn voor discussie en vragen over andere onderwerpen, zoals de mogelijkheid tot opzegging van kabel-TV, de handhaving van campuscontracten en de komende huurverhoging.

SHS en Klantenraad tekenen Prestatieafspraken 2020-2021 niet

Rotterdam, 11 december 2019

De Klantenraad en SHS zien af van het ondertekenen van de Prestatieafspraken 2020-2021. De huurdersorganisaties zien zich genoodzaakt zich terug te trekken, omdat de afspraken in huidige vorm geen duidelijkheid geven over wat de gevolgen zijn voor de sociale huurwoningvoorraad en studentenwoningen in de stad.

De Prestatieafspraken 2020-2021 zijn afspraken die worden gemaakt tussen woningcorporatie Woonstad Rotterdam, Gemeente Rotterdam en wij als huurdersorganisaties over onder andere de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor elke huurder van Stadswonen en Woonstad Rotterdam. Dit zijn afspraken die voor de komende twee jaar over de ruim 50.000 sociale huurwoningen van Woonstad Rotterdam en Stadswonen gaan.

Als huurdersorganisaties zijn wij door de woningcorporatie op essentiële onderdelen niet betrokken, terwijl wij, volgens de wet, advies over deze onderdelen kunnen uitbrengen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de sloop, nieuwbouw en betaalbaarheid van sociale huurwoningen van Woonstad Rotterdam en Stadswonen in de verschillende wijken in de stad. Omdat de druk op de sociale woningvoorraad al groot is, is het essentieel om hier goed inzicht in te hebben. Alleen dan zijn wij in staat om onze taak goed te vervullen en de huurdersbelangen te behartigen.

Als huurdersorganisaties werken wij vanuit het gedachtegoed dat wonen een fundamenteel recht is en tevens betaalbaar moet zijn voor elke (toekomstige) huurder van Woonstad Rotterdam en Stadswonen met een smallere beurs. Enkele standpunten van de Klantenraad die niet zijn meegenomen:
• Hoewel we begrijpen dat het toevoegen van duurdere woningen in bepaalde wijken goed is, mag dit niet ten koste gaan van huurders van betaalbare woningen in die wijken.
• De sociale woningvoorraad staat onder druk: we vinden dat er sociale huurwoningen bij moeten komen, terwijl bij de prestatieafspraken het aantal betaalbare woningen juist omlaag gaat. Wij hebben bedenkingen hoe met data en de interpretatie wordt omgegaan aangaande de berekening van wat ‘voldoende sociale voorraad’ zou zijn.
• Nieuwbouwlocaties voor sociale woningen moeten op korte termijn beschikbaar komen
• Projectplanningen moeten stadsbreed goed worden afgestemd zodat herhuisvesting zo min mogelijk invloed heeft op sociale netwerken in wijken.

Ook de volgende hoofdpunten van SHS zijn niet meegenomen:
• Nieuwbouw- of transformatieplannen specifiek voor studenten zijn er vrijwel niet. Deze zijn hard nodig, want het woningtekort onder hen wordt steeds schrijnender
• Studio’s, specifiek bedoeld voor studenten, moeten weer betaalbaar worden Slechts een klein deel hiervan is voor studenten onder de 23 nog te betalen, omdat de meeste te duur zijn geworden om huurtoeslag te kunnen ontvangen.
• Tegelijkertijd worden pas afgestudeerde studenten nu aangezet hun studentenwoningen binnen zes maanden te verlaten, zonder aanvullend beleid om deze ‘young potentials’ een andere plek te bieden in de stad.
• Op praktisch vlak: er is rondom veel studentenpanden een tekort aan fietsenstallingplekken. Maar ook hiervoor is geen oplossing opgenomen in de Prestatieafspraken.

Zowel het proces als de inhoud van deze Prestatieafspraken krijgt van de huurdersorganisaties een onvoldoende. Met de afspraken in de huidige vorm zijn wij onvoldoende in staat gesteld om de belangen van de huurders te behartigen. Zowel de Klantenraad als SHS hebben daarom moeten besluiten deze afspraken niet te ondertekenen.

Reactie op “Klaar met je studie? Dan moet je je kamer uit” (Algemeen Dagblad, 27 juni 2019)

Op 27 juni 2019 verscheen er in het Algemeen Dagblad een artikel over nieuw beleid van Stadswonen Rotterdam t.a.v. de toenemende druk op de studentenwoningmarkt. Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) is van mening dat hoewel er geen onwaarheden verkon-digd worden, de auteur van het artikel er niet in slaagt om de implicaties van dit beleid vol-doende uiteen te zetten.

De auteur haalt slechts twee aspecten van de geplande beleidswijziging expliciet aan.

Ten eerste wordt het voornemen tot handhaving van campuscontracten benoemd. Het klopt inderdaad dat in de campuscontracten vermeld staat dat deze huurders jaarlijks aan moeten tonen dat ze nog studeren en anders binnen 6 maanden de woning moeten ver-laten. Ook is er onder veel studenten begrip dat het bezet houden van studentenwoningen na afstuderen een ongewenst gevolg is, zeker bij toenemende druk op de woningmarkt. Ech-ter, juist deze krappe woningmarkt is het probleem dat de maatregel extra schrijnend maakt. Het is namelijk allesbehalve zeker dat zij die moeten vertrekken een goede vervangende wo-ning kunnen vinden, ongeacht of ze 6 maanden de tijd krijgen of enige extra uitstel. Huur-ders hebben hier geen rekening mee gehouden, aangezien tot voor kort er consistent tegen huurders is gezegd dat deze regel niet nageleefd werd in de praktijk. Hierdoor voelt de plot-selinge verandering van koers als een schok, met veel onzekerheid en stress onder studenten als gevolg.

Wat zou helpen om de zorgen van huurders enigszins weg te nemen, is duidelijkheid over de concrete invulling van ‘handhaving’. Wie moet er wanneer vertrekken en wat zijn hun mogelijkheden daarna? De onderhandelingen over implementatie zijn op het moment van schrijven nog in volle gang. Dat Stadswonen slechts de 500 langstzittende huurders wil gaan aanschrijven in het eerste jaar is voor SHS tot op heden onbekend.

Ten tweede, wat betreft doorstroming na afstuderen, heeft SHS alleen maar lof voor de am-bitie van Stadswonen om bij te bouwen. De vraag is echter of dit van invloed is voor de wo-ningnood van de huurder die nu moet vertrekken. Gezien het feit dat bouwen en aankopen van nieuwe panden veel tijd vergt, is het onwaarschijnlijk dat de betrokkenen op de korte termijn de vruchten kunnen plukken van de nieuwe studio’s van morgen. Vooral de vol-gende generatie huurders zal profiteren van de beoogde 900 extra woningen.

In het artikel ontbreken ook een aantal cruciale beleidswijzigingen die studenten en jonge-ren op een andere manier zullen gaan raken. Zo heeft het de invoering van een leeftijdsgrens van 27 jaar het gevolg dat een aanzienlijk deel van de huidige wachtenden geen aanspraak meer kan doen op een woning. De nieuwe, exclusieve focus op studenten, terwijl tot voor kort ook jongeren bij Stadswonen terecht konden, blijft nagenoeg onbesproken.

Uiteraard is er begrip dat een artikel van beperkte lengte onmogelijk recht kan doen aan alle beleidswijzigingen en implicaties daarvan. SHS heeft de afgelopen periode met veel indivi-duele huurders en vertegenwoordigers op pandniveau gesproken om tot een zo evenwich-tig mogelijk advies te komen, waarbij recht gedaan wordt aan de belangen van alle verschil-lende groepen bewoners. Aangezien SHS niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van het artikel en van mening is dat de uitwerking van het beleid hierin niet voldoende is uiteengezet, willen wij hierbij attenderen op de beperkte reikwijdte van het artikel en de eventuele negatieve gevolgen voor de huurders.

Het advies van SHS en de overwegingen hierbij zijn hier te vinden.

Resultaten Enquête Afvalscheiding

In februari hebben we een enquête uitgestuurd over afvalscheiding. De respons hierop was geweldig: meer dan 22% van de huurders heeft gereageerd! Naar aanleiding van deze enquête hebben we besloten om samen met de Gemeente en Stadswonen het scheiden van papier/karton en glas te stimuleren.

Veel huurders gaven aan al glas en papier/karton te scheiden, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. We gaan aan de slag met een aantal van de meest genoemde redenen om niet te scheiden:

  • Ik weet niet waar de bakken zijn
  • De bakken zijn ver weg
  • Het kost (te) veel extra moeite om het weg te brengen
  • Het kost (te) veel extra moeite om het te scheiden

Om deze punten aan te pakken, zijn we druk bezig met een campagne voor alle grote panden (meer dan 29 bewoners). Hierin staat het creëren van bewustzijn centraal. Begin deze zomer gaan huurders hier al iets van zien in hun eigen pand.

Zie voor de gedetailleerde uitkomsten onderstaande presentatie: