Studenten zullen gevolgen financiële problemen Vestia het eerst merken

Rotterdamse studenten wederom de dupe van wanbeleid woningcorporatie

Bij de (aankomende) Rotterdamse studenten wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de financiële situatie van Vestia voor hen geen consequenties zal hebben. Echter, door de financiële problemen is Vestia genoodzaakt de gemiddelde streefhuur te verhogen. Studenten verhuizen vaak en huurprijzen worden bij een verhuizing aangepast. Studenten zijn zodoende de eersten die de hogere streefhuur gaan betalen. Daarnaast lijkt er voorlopig geen ruimte meer te zijn voor investeringen in nieuwe studentenkamers terwijl het aantal studenten in Rotterdam de komende jaren waarschijnlijk zal groeien. De problemen bij Vestia leiden dus tot hogere huren en langere wachtlijsten.

Vestia komt haar beloftes niet na

31 mei 2011 is de Rotterdamse studentenhuisvester Stadswonen gefuseerd met Vestia. Volgens de directies van de twee corporaties was fuseren noodzakelijk omdat Stadswonen als zelfstandige corporatie onvoldoende middelen had om 100 nieuwe studentenkamers per jaar te realiseren. De slechte financiële situatie van Stadswonen was grotendeels te wijten aan wanbeleid bij vastgoedprojecten. Uit het onderzoek huurprijsbeleid van de Woonbond in 2010 blijkt dat Stadswonen tot de top 10 van duurste corporaties van Nederland behoort. Vervolgens toch in de financiële problemen komen, is dus deels te wijten aan slecht bestuur.

Als huurders waren wij niet overtuigd van de noodzaak van de fusie, maar wij zagen ook dat investeringsruimte in de toekomst beperkt zou zijn. De directie van Vestia heeft ons toen mondeling en schriftelijk toegezegd dat na de fusie de gemiddelde streefhuur niet boven de  85% zou komen en een jaarlijkse realisatie van minstens 100 nieuwe studentenkamers.

Nog geen acht maanden later blijkt dat de directie van Vestia deze toezeggingen niet nakomt en studenten wederom de dupe worden van wanbeleid. De gemiddelde streefhuur wordt ondanks harde afspraken verhoogd en de investeringsruimte is verdwenen.

Hoe de rekening naar de studenten wordt geschoven

Woningcorporatie Vestia is door risicovol financieel beleid in grote financiële problemen gekomen. Zolang de rente niet stijgt, zal de situatie niet verbeteren. Vestia zegt dat de huidige huurders geen nadelen zullen ondervinden van de financiële problemen. Dat klopt, ze schuiven de rekening door naar nieuwe huurders, te beginnen bij de Rotterdamse studenten die huren bij Vestia Rotterdam Stadswonen.

Vestia heeft besloten de gemiddelde streefhuur te verhogen naar 87%. Wij vrezen voor verdere verhoging van de gemiddelde streefhuur in de nabije toekomst omdat huurverhoging bij studenten het snelst is door te voeren. Studenten verhuizen vaak en huurprijzen worden bij een verhuizing aangepast. Studenten zijn dus de eersten die de hogere streefhuur gaan betalen. Daarnaast lijkt er voorlopig geen ruimte meer te zijn voor investeringen in nieuwe studentenkamers terwijl het aantal studenten in Rotterdam de komende jaren waarschijnlijk verder zal groeien.

Studenten betalen dus binnenkort gemiddeld 87% van de maximale huur. Ter vergelijking: in 2010 was dit bij heel Vestia 76,7% en het landelijk gemiddelde was 72%. Rotterdamse studenten krijgen als eersten de rekening gepresenteerd middels hogere huren en het zal moeilijker worden om betaalbare woonruimte te vinden doordat er te weinig kamers bijkomen.

In de berichtgeving door Vestia wordt benadrukt dat huidige huurders weinig tot niets merken van de financiële problemen. Over nieuwe huurders, of huurders die verhuizen naar een andere woning, wordt niets gezegd. Bij de (aankomende) Rotterdamse studenten wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de financiële situatie van Vestia voor hen geen consequenties zal hebben.

Wat heeft Huurdersbelang tot nu toe ondernomen?

In de aanloop naar de fusie heeft Huurdersbelang een zienswijze opgesteld. De zienswijze bevat een set van voorwaarden, waaronder Huurdersbelang het mogelijk achtte dat een fusie meerwaarde zou kunnen opleveren.

In november 2011 heeft Huurdersbelang voor het eerst vernomen dat een verhoging van de streefhuur op handen is. Naar aanleiding hiervan hebben wij middels een brief aangegeven dat de verhoging in strijd is met de tijdens de fusie gemaakte afspraken.

In een reactie op de brief geeft Vestia Rotterdam Stadswonen aan dat de huren op korte termijn niet worden aangepast en dat huurbeleid met de Landelijke Huurdersraad van Vestia moet worden besproken. Helaas blijkt bij navraag ook de Landelijke Huurdersraad niet om advies te zijn gevraagd.

Naar aanleiding van de aangekondigde huurverhoging en financiële problemen van Vestia maakt Huurdersbelang zich ernstig zorgen over de positie van de huidige en toekomstige huurders van Vestia Rotterdam Stadswonen. Huurdersbelang is momenteel bezig te onderzoeken hoe de tijdens de fusie gemaakte afspraken kunnen worden gehandhaafd en hoe de betaalbaarheid van studentenkamers wordt gegarandeerd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Peter Snijders, bestuurslid Huurdersbelang Stadswonen, email: peter [at] huurdersbelang.nl