Huurdersbelang roept Vestia op om alle commissarissen te vervangen

Twee commissarissen van Vestia zijn inmiddels vervangen, Huurdersbelang Stadswonen roept de andere drie ‘oude’ commissarissen op om ook af te treden. Huurdersbelang heeft geen vertrouwen meer in de ‘oude’ commissarissen van Vestia omdat zij ernstig tekort zijn geschoten in het toezicht op het risicomanagement en geen oog hadden voor het ontbreken van financiële deskundigheid binnen de rvc.

Onvoldoende toezicht op risicomanagement door rvc

Huurdersbelang begrijpt dat Vestia middels rentederivaten zich indekt tegen het risico op een hoge rentestand. Dergelijke contracten zijn er met en zonder verplichting tot storten van onderpand als de waarde negatief is. Vestia heeft besloten om contracten af te sluiten met de verplichting tot bijstorten en nam daarmee een te groot risico. Daarnaast werden veel meer derivaten aangekocht dan Vestia nodig had om zich in te dekken tegen een hoge rentestand. Vestia nam niet alleen te grote risico’s, maar ook onnodige risico’s.

De kans op uitzonderlijke lage rentestanden is klein, maar sinds de kredietcrisis van 2008 heeft iedereen geleerd dat op de financiële markten onwaarschijnlijke scenario’s zich soms toch voordoen. De rvc van Vestia wist of had moeten weten dat de impact van een langdurig lage rente zeer groot zijn en dat Vestia dit niet kon opvangen. Kennelijk zijn de gevolgen van een langdurig lage rente niet gesignaleerd, verkeerd ingeschat of zijn er geen (passende) maatregelen genomen. Vestia is in het risicomanagement ernstig tekort geschoten en dat is onacceptabel voor een organisatie waar miljarden euro’s in omgaan.

Bestuurder Erik Staal heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en heeft zijn functie neergelegd. Echter, niet alleen het bestuur is verantwoordelijk voor het risicomanagement. Toezicht op het risicomanagement is een van de belangrijkste taken van de rvc en zij is hierin ernstig tekort geschoten.

Te weinig financiele deskundigheid in rvc

In 2011 heeft de rvc zichzelf geëvalueerd en concludeerde dat er voldoende financiële deskundig was in de rvc. Een opmerkelijk conclusie, omdat inmiddels is gebleken dat het toezicht op het financieel beleid door de rvc in 2011 ondermaats was. Afgelopen week zijn twee nieuwe commissarissen benoemt met kennis van complexe financiële producten en risicomanagement, dit had de rvc echter veel eerder moeten doen.

De rvc heeft bij haar evaluatie geen externe deskundige betrokken, iets dat wel verplicht is volgens de governance code van de beroepsvereniging voor toezichthouders op corporaties. In een organisatie waarin miljarden omgaan, is het onacceptabel dat de rvc onvoldoende toezicht houdt op de financiële risico’s of niet deskundig is.

Opstappen

Huurdersbelang heeft dan ook geen vertrouwen meer in de rvc en verwacht dat de drie ‘oude’ commissarissen hun functie neerleggen. Een nieuw samen te stellen rvc dient over diepgaande kennis te beschikken van alle beleidsterreinen die binnen een grote woningcorporatie van belang zijn.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Peter Snijders, bestuurslid Stichting Huurdersbelang Stadswonen (email: peter [at] huurdersbelang.nl)