Hoger beroep bevestigt hoogte en wijze 7,8 miljoen euro teruggave energiebelasting voor huurders Stadswonen Rotterdam

Huurders van Stadswonen Rotterdam hebben recht op 7,8 miljoen euro aan teruggave energiebelasting. Dat is het oordeel van het gerechtshof in Den Haag, dat op 21 mei 2024 uitspraak deed in de zaak die door Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) is gewonnen.  Deze gelden waren al bij Stadswonen ter beschikking, alleen door deze uitspraak is duidelijk dat de teruggave onder de servicekosten vallen, wat de verdeelmethodiek onder de huurders is en of er extra kosten in rekening mogen worden gebracht.   

Elke Nederlander met een elektriciteitsaansluiting betaalt energiebelasting bij het gebruik van elektriciteit. Hoe meer je gebruikt, hoe meer belasting je betaalt. Omdat de belastingdienst energiegebruik als een basisbehoefte ziet, trekt de belastingdienst elk jaar een vast bedrag van die belasting af. Als je een eigen aansluiting hebt, verrekent de energieleverancier dit via de elektriciteitsrekening. 

Bij Stadswonen is er echter meestal sprake van één aansluiting per complex, waar tot wel enkele honderden individuele huurders wonen.  Zij betalen allemaal hun energiekosten en belasting via Stadswonen. Aangezien er maar één aansluiting is, verrekent de energieleverancier maar éénmaal de belastingvermindering bij de elektriciteitsrekening van een complex.  

Stadswonen is als verhuurder de enige die in zo’n situatie de misgelopen belastingvermindering terug kan vragen bij de belastingdienst. Hoewel het deze teruggaveverzoeken wel heeft ingediend én hier geld voor heeft ontvangen, is dit tot nu toe niet uitgekeerd aan de huurders, omdat er nog geen overeenstemming was met de huurdersorganisatie over of de teruggave onder de servicekosten valt, wat de verdeelmethodiek onder de huurders is en of er kosten in rekening mogen worden gebracht. Al in 2019 adviseerde SHS dit geld uit te betalen aan de huurders die daar  volgens de wettelijke systematiek recht op hadden.  

Met het advies van SHS ging Stadswonen niet mee. Stadswonen had een andere verdeling voorgesteld en was van mening dat de gemaakte kosten voor de teruggaveverzoeken aan de huurder doorgerekend kon worden. Stadswonen was onder andere voor een verdeling waarbij alle huurders, ongeacht of zij volgens de wetgever recht hadden op een teruggave, op basis van collectiviteit evenveel teruggave kreeg, in plaats van een teruggave op complexniveau, zoals in het besluit is geregeld.  

Dit meningsverschil was, nadat er verschillende oplossingen van beide kanten zijn geboden, aanleiding om een rechtszaak te starten. In maart 2023 oordeelde de kantonrechter  in Rotterdam dat huurders recht op deze teruggave hadden, wat in overeenstemming was met het advies van SHS. Op dat moment bedroeg dit al meer dan 3,7 miljoen euro over de periode 2010-2019. De afgelopen drie jaar is dit bedrag opgelopen tot maar liefst 7,8 miljoen euro 

Lang proces  

In 2017 meldde Stadswonen dat er aanvragen voor teruggave energiebelasting waren gedaan en vroeg SHS om advies wat met deze gelden te doen. Hierop volgden vele overleggen en mailuitwisselingen. Dit resulteerde begin 2019 in een advies van SHS dat de teruggave een onderdeel van de servicekosten vormt en dus aan de huurders toekomt. Stadswonen moest deze volgens het advies van SHS volgens een door de overheid vastgestelde systematiek verdelen onder huurders die hier recht op hadden. Zowel toen als nu werd gesteld dat Stadswonen de kosten die het maakt voor het teruggaafproces niet mag doorberekenen aan de huurders.  

Oordeel gerechtshof  

Met de uitspraak van het gerechtshof Den Haag staat nu vast dat de teruggave van de energiebelasting onderdeel is van de servicekosten. Dit betekent dat huurders die in de betreffende periode (2010 – 2022) bij Stadswonen wonen en/of woonden, recht hebben op een terugbetaling van de te veel betaalde energiebelasting.   

Het gerechtshof in Den Haag heeft SHS ook in het gelijk gesteld dat Stadswonen verplicht is om de ontvangen teruggave te verdelen onder de huurders conform de wettelijke bepalingen. Het hof wees de stelling van Stadswonen af dat zij zelf mocht bepalen wat er met de verdeling van de teruggave gebeurde. Daarnaast was het hof het met SHS eens dat Stadswonen de kosten die het in verband met het aanvragen van de teruggave gemaakt heeft, niet aan de huurders door mag berekenen. De te veel betaalde administratiekosten moet Stadswonen volgens het gerechtshof ook terugbetalen aan huurders.  

Ralf Stammen, dossierhouder servicekosten bij SHS: “We zijn blij dat er nu een duidelijke uitspraak ligt. Stadswonen kan na al die jaren overgaan tot een juiste, eerlijke en rechtmatige uitbetaling van het geld waar de huurders en oud-huurders recht op hebben. Tegelijkertijd stemt het treurig, want dit hele proces heeft een gigantische hoeveelheid tijd, energie en huurdersgeld gekost. Dat terwijl de uitspraak van het hof geheel in lijn is met het advies dat SHS in 2019 al heeft gegeven.”  

Gevolgen voor Huurders  

SHS gaat nu op zo kort mogelijke termijn met Stadswonen in gesprek. SHS wil afspraken maken over de termijn waarin Stadswonen de bijna 8 miljoen euro aan de (voormalige) huurders over zal maken en wat de verdeling tussen de bewoners van een onzelfstandige unit zal zijn. Hierover is al goed contact tussen Stadswonen en SHS. “Onze inzet is dat dit zo snel mogelijk, eerlijk en op een transparante wijze gebeurt. Ook vinden wij dat Stadswonen zich ervoor moet inzetten op het geld ook zoveel mogelijk terecht te laten komen bij de voormalige huurders die hier recht op hebben”, aldus Stammen.   

Voor meer informatie of verdere vragen kunnen huurders contact opnemen met Stichting Huurdersbelang Stadswonen via communicatie@huurdersbelang.nl.  

Over Stichting Huurdersbelang Stadswonen  

Stichting Huurdersbelang Stadswonen behartigt de belangen van alle huurders van Stadswonen Rotterdam, het onderdeel van woningcorporatie Woonstad Rotterdam voor studenten en starters. De stichting streeft naar eerlijke en transparante servicekostenafrekeningen en zet zich in voor de rechten van huurders.  

Meer over dit onderwerp lezen? 

Noot: Op 25 mei hebben wij dit ook al gepubliceerd. In deze versie is het nog duidelijker gemaakt waar het geschil over ging.

Huurders van Stadswonen Rotterdam hebben recht op €3,7 miljoen (2010-2019) aan energiebelastingteruggave, volgens de Rechtbank Rotterdam. Hoger beroep geeft vervolg.

De rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat studenten tussen 2010 en 2019 recht hebben op een teruggave van meer dan 3,7 miljoen energiebelasting door Stadswonen Rotterdam. Het door de huurders van Stadswonen terug te ontvangen bedrag is sindsdien opgelopen tot meer dan 6 miljoen Euro. Stadswonen is van mening dat ze zelf mocht kiezen wat er met het geld zou gebeuren, maar de rechter heeft dit verworpen. Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) is blij met de uitspraak: “Dit dossier loopt bij ons al 6 jaar en met deze uitspraak krijgen studenten eindelijk waar ze recht op hebben.” Zegt Ralf Stammen, dossierhouder servicekosten. Helaas heeft Stadswonen bekend gemaakt dat zij in hoger beroep gaan. Dit hoger beroep dient op 8 april om 13:30 in Den Haag. 

Hoe zit het met de energiebelasting?

De energiebelastingteruggave ontvang je als je een eigen aansluiting hebt via je elektriciteitsrekening. De meeste studentencomplexen hebben echter één gezamenlijke aansluiting. Hierdoor wordt maar voor 1 aansluiting automatisch de belastingteruggave verrekend. Voor de overige eenheden moet een verzoek bij de Belastingdienst ingediend worden door de verhuurder. Dit is door Stadswonen gedaan, de gelden zijn door Stadswonen ontvangen, maar nog niet met de (ex-)huurders verrekend. 

Lang proces

Op basis van deze uitspraak moet er tussen 2010 en 2019 meer dan € 3,7 miljoen aan energiebelastingteruggave worden terugbetaald aan de huurders. SHS betreurt het dat Stadswonen heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter. Het hoger beroep zal het proces vertragen en de uitbetaling van de teruggave aan de huurders nog verder uitstellen. Door de trage gang van zaken hebben de huurders door de inflatie al een koopkrachtverlies van ongeveer een miljoen euro geleden. 

Voor meer informatie of verdere vragen kunt u contact opnemen met de Stichting Huurdersbelang Stadswonen via communicatie@huurdersbelang.nl

De uitspraak is te lezen via: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2023:1851 

Over de Stichting Huurdersbelang Stadswonen

Stichting Huurdersbelang Stadswonen is de belangenbehartiger van alle huurders van Stadswonen Rotterdam, onderdeel van woningcorporatie Woonstad Rotterdam​. 

Q&A

Wat was de uitspraak van de kantonrechter in deze zaak?

De kantonrechter heeft geoordeeld dat de teruggave van de energiebelasting moet worden beschouwd als onderdeel van de servicekosten, zoals gebruikt in artikel 5a Wohv en artikel 7:237 lid 3 BW. Dit betekent dat de teruggave van energiebelasting niet kan worden ‘losgetrokken’ van de servicekostenafrekening voor elektriciteit. Dit is in overeenstemming met de bedoeling van de teruggaveregeling en de algemene korting op de energiebelasting. 

Wat betekent dit voor huurders?

De uitspraak betekent dat huurders die bij Stadswonen elektriciteit zonder eigen aansluiting in hun servicekosten hebben betaald een teruggave van de (te veel) betaalde energiebelasting en de hierover teveel betaalde administratiekosten. De verdeling van het bedrag van de energiebelastingteruggave onder de huurders is in de uitspraak van de rechtzaak vastgesteld, uitgezonderd de verdeling binnen een WOZ eenheid (een onzelfstandige unit).  

Wanneer krijgt de huurder zijn geldt terug?

SHS hoopt dat zo snel mogelijk de in aanmerking komende huurders op een eerlijke manier hun geldt terugkrijgen. Helaas heeft het proces verdere vertraging opgelopen, omdat Stadswonen Rotterdam in hoger beroep tegen de uitspraak is gegaan. 

Hoe kan ik contact opnemen met Stichting Huurdersbelang Stadswonen voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Huurdersbelang Stadswonen via e-mail op communicatie@huurdersbelang.nl of een bezoek brengen aan hun kantoor op Goudse Rijweg 523, 3031 CG Rotterdam. 

Rotterdamse Prestatieafspraken 2024-2025 voor studenten: betaalbare, duurzame en leefbare studentenwoningen.

Wat zijn Prestatieafspraken?

De prestatieafspraken zijn een tweejarenplan waarin woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Rotterdam samenwerken om de huisvesting in de stad te verbeteren. Het doel hierbij is om heldere en duidelijke afspraken te maken welke bijdrage aan de ontwikkelingen van Rotterdam op het gebied van wonen. Deze afspraken, essentieel voor elke Rotterdamse huurder, richten zich op beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en meer. 

In 2023 heeft Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) actief bijgedragen aan de Prestatieafspraken 2024-2025, om zo de belangen van Stadswonen Rotterdam huurders te vertegenwoordigen. Na een lang onderhandeltraject en raadplegingen van de achterban is besloten om de prestatieafspraken op 12 december 2023 te ondertekenen. 

Ondertekening van de prestatieafspraken door Robin Croes namens Stichting Huurdersbelang Stadswonen. v.l.n.r. Laurie Hermanns (Klantenraad), Robin Croes (SHS), Miriam Hoekstra-van der Deen (Woonstad/Stadswonen).

Wat betekenen deze afspraken voor jou als student? 

De prestatieafspraken bevat dus afspraken over allerlei zaken welke voor jou als studenthuurder van belang kunnen zijn. Zo wordt er niet alleen bijgebouwd om meer woningen beschikbaar te maken, maar worden ook bestaande gebouwen getransformeerd en geoptimaliseerd. Van het splitsen van grotere woningen in kleinere eenheden tot het optoppen van gebouwen. Concreet op het gebied van studentenwoningen zetten de partijen zich in om 911 studentenwoningen in de periode 2024-2025 te realiseren. Voor Woonstad Rotterdam betreffen dit specifiek 744 nieuwe sociale woningen voor studenten. Dit is onderdeel van een bredere strategie waarbij getracht wordt om in de ongeveer 6000 extra benodigde studentenwoningen tegen 2029 te kunnen voorzien. 

Ook is er een minimum aandeel van 7,5% sociale verhuringen aan jongeren gesteld en is het doel gesteld om 107 nieuwbouwwoningen specifiek voor jongeren te realiseren in Rotterdam. Verder is de inzet om toe te komen aan een landelijk inschrijfportaal. Hierbij hoeft een student zich maar eenmalig in te schrijven en kan vervolgens op woningen van alle aangesloten corporaties gereageerd te worden zonder zich voor alle corporaties individueel in te schrijven. 

Tot slot zijn er ook nog afspraken gemaakt om de studenten woningen te verduurzamen, de beheerstructuur te gebruiken om de leefbaarheid in en om woongebouwen te vergroten en de woningen gezonder en veiliger te maken door vocht, schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid aan te pakken. 

Afspraak is Afspraak: Monitoring van de Prestatieafspraken

Nu de prestatieafspraken zijn ondertekend door alle partijen, is het natuurlijk van belang dat alle partijen zich aan de afspraken houden. Om dit te bewerkstelligen, zal SHS deelnemen aan de monitorgroep welke toeziet op de nakoming van de prestatieafspraken. Bij de monitoring wordt niet alleen gekeken naar de voortgang van de gemaakte afspraken, maar worden ook naar nieuwe ontwikkelingen en signalen gekeken die kunnen duiden op noodzakelijke aanpassingen in de afspraken. Zo vertegenwoordigen we niet alleen jouw belang nu, maar ook jouw belang in de toekomst. 

Voor meer informatie en details over de Prestatieafspraken 2024-2025, bezoek de volgende link of contacteer ons via communicatie@huurdersbelang.nl. 

SHS Zomerspecial 2023

Beste huurders van Stadswonen,  Het collegejaar is voor sommige bijna afgelopen en anderen genieten nu al van zijn/haar vakantie. We hopen dat jullie kunnen terugkijken op een succesvol jaar. Bij SHS hebben we ook in het collegejaar 2022-2023 niet stilgezeten. In deze mail geven we jullie graag een overzicht waar wij ons voor hebben ingezet.  

Laat van je horen!
SHS is benieuwd naar jouw mening en verloot een aantal Bol.com bonnen onder de deelnemers van devragenlijst! Het is een korte vragenlijst en duurt maar een minuutje! Klik op deze link om mee te doen:Vragenlijst

Ook ineens geld ontvangen van Stadswonen?
Afgelopen maand heb je wellicht ineens een geldbedrag van Stadswonen ontvangen. Als reden voor de storting staat er ‘huurovereenkomst’ gevolgd door een abstracte code. Dit kan tot verwarring hebben geleid, waardoor je je misschien afvraagt waar dit bedrag vandaan komt. Als SHS hebben wij hier veel vragen over gekregen.We willen verduidelijken dat het ontvangen bedrag het overschot is van de betaalde servicekosten, oftewel de ‘verrekening servicekosten’. Als SHS dringen wij er bij Stadswonen op aan om in de toekomst duidelijker te communiceren over dergelijke verrekeningen en meer transparantie te bieden.

Servicekosten te hoog?
Een van de belangrijkste dingen die wij als SHS dit jaar gedaan hebben is het controleren van de servicekosten die we allemaal elke maand betalen. Deze kosten dienen aan wet- en regelgeving te voldoen en hierover zijn we veelvuldig met Stadswonen in discussie gegaan. Sommige servicekostenposten zijn naar ons inzien niet redelijk en anderen niet toegestaan. Zo zijn we door de rechter begin 2023 in het gelijk gesteld in een rechtszaak die Stadswonen tegen ons heeft aangespannen over de energiebelasting. Helaas heeft Stadswonen wel een hoger beroep ingesteld dat we nu nog afwachten.Ook heeft Stadswonen naar aanleiding van onze acties in maart besloten om het schilderfonds naar 0 euro te verlagen. Dit is een begin, maar we gaan door tot deze, en andere onrechtmatige posten, geschrapt zijn. Ben je benieuwd wat wij nog meer allemaal achter de schermen doen om dit voor elkaar te krijgen en wil je helpen? Stuur ons dan een bericht via communicatie@huurdersbelang.nl  

SHS in Cijfers
Het afgelopen jaar is SHS elke week bij elkaar gekomen om aan de slag te gaan voor de huurders. Daarnaast zijn we actief geweest in de rechtbank, bij de gemeente en in vele overleggen met Stadswonen.    In totaal heeft de SHS het afgelopen jaar meer dan 1596 uur voor jullie overlegd, gepresenteerd, zittingen bijgewoond, vergaderd, kennis opgedaan en advies ingewonnen! Komend jaar hopen we dit aantal te overtreffen nu we een groter bestuur hebben. Houd onze mails in de gaten om op de hoogte te blijven van wat we allemaal voor jullie doen! 

Energietoeslag
Verder hebben we een meningsverschil met de gemeente Rotterdam over de energietoeslag, waar alle Rotterdammers onder een bepaalde inkomensgrens recht op hebben, behalve studenten. Ons bestuurslid Rogier Fransen zet zich al het hele jaar hard in om de gemeente via de rechter te dwingen alsnog deze toeslag uit te keren. We hopen dat in de komende maanden de rechtbank in Rotterdam, net als Amsterdam en Nijmegen, tot de conclusie komt dat studenten net zoveel recht hebben op de energietoeslag als elke Rotterdammer.

SHS September
Wat verder nog leuk is om te delen is het feit dat we als huurdersbelangenorganisatie al meer dan twintig jaar actief zijn! De afgelopen twee decennia heeft SHS zich voortdurend ingezet voor haar leden met als doel een eerlijke, veilige en prettige huurervaring te garanderen. Hopelijk zijn we de komende twintig jaar minstens zo effectief en wachten er nog veel resultaten voor al onze leden. SHS organiseert een borrel op woensdag 13 september in het kader van SHS- September! Bij deze ben je uitgenodigd om langs te komen en samen met ons het nieuwe collegejaar in te gaan. Een officiële uitnodiging volgt nog maar houd de dertiende alvast vrij in je agenda! 
EmailWebsite

Nieuwsbrief april

Huuraanpassing
In de afgelopen periode hebben wij advies mogen geven over de aanpassing van de kale huur. Wettelijk gezien mogen verhuurders de kale huur niet met meer dan 3,1% verhogen en moeten ze gemiddeld niet boven de 2,6% huurstijging komen. Wij hebben in ons advies benadrukt dat dit een maximumpercentage is en geen streefpercentage. Gezien de stijgende energiekosten en de toenemende kosten voor levensonderhoud is ons advies dan ook een huuraanpassing van 0%. Stadswonen gaat hier niet in mee en communiceert binnenkort de nieuwe huuraanpassingen. Wij hebben aangedrongen op heldere communicatie voor de huurders.  
 
Goed nieuws administratiekosten
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat het nog niet duidelijk was op welke manier de extreme stijgingen van de energiekosten zouden gaan doorwerken in de administratiekosten. Hier is ondertussen duidelijkheid over gekomen. Naar aanleiding van input van SHS zullen de administratiekosten het komend jaar niet met hetzelfde hoge percentage stijgen als de servicekosten. Stadswonen heeft toegezegd de stijging hiervan te maximeren op een stijging van 3,1 procent ten opzichte van de administratiekosten die je in 2021 betaald hebt. 

Nieuwe bestuurdersHet SHS bestuur bestaat sinds enkele maanden nog maar uit twee bestuursleden, Ralf en Joris. Intussen hebben we gelukkig ook weer twee nieuwe kandidaten. Robin Croes en Rogier Fransen zijn sinds kort kandidaat bestuursleden bij SHS. We hopen op de stichtingsvergadering van 19 april dat de beheerders en wooncommissies Rogier en Robin officieel lid maken van het SHS bestuur, zodat zij zich ook kunnen gaan inzetten voor de Stadswonen huurders. In de tussentijd zoeken we naar nog meer bestuurders. Heb je interesse om je in te zetten voor je medehuurders en mee te draaien in een gezellig team van vrijwilligers? Stuur dan een mailtje naar communicatie@huurdersbelang.nl.  

Eerste Kapsalon
Wist je dat de kapsalon een ware Rotterdamse uitvinding is? Deze favoriete snack van studenten na een nachtje stappen vindt haar oorsprong in shoarmazaak El Aviva bij Delfshaven. De kapper om de hoek (vandaar de naam kapsalon) bestelde een variant op een broodje shoarma en zo ontstond het bakje met patat, shoarma, tomaat, komkommer, kaas, knoflook en sambal. Inmiddels is de caloriebom wereldwijd te bestellen van Suriname tot Indonesië.   Dit jaar viert de kapsalon haar vierde lustrum; al 20 jaar kunnen studenten van deze snack genieten. Dus voor de volgende keer dat je deze snack bestelt, realiseer je dat je een ware Rotterdamse delicatesse in je handen hebt.   

SHS heeft een nieuw kantoor

Het was een hele klus maar inmiddels is SHS verhuisd naar Kralingen-Crooswijk. Wij hebben na zeven jaar afscheid genomen van onze plek in het Cité-gebouw op de Kop van Zuid. Het nieuwe kantoor is in de voormalig monumentale Katholieke Allerheiligste Verlosserkerk uit 1884, een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl. Na een verwoestende brand in 1979 is het gebouw getransformeerd in woningen voor studenten. In ons nieuwe kantoor zijn op de muren en het plafond nog delen van de oorspronkelijke muurschilderingen te zien.

Het nieuwe bezoek- en postadres van SHS is Goudse Rijweg 523, 3031 GC, Rotterdam. Wil je meer weten over de historie van ons nieuwe kantoor? Kijk dan op onze instagram!

Sta jij ingescheven bij Woonnet Rijnmond?

Tijd gaat snel. Als je de sleutel van een nieuwe woning ontvangt denk je er niet gelijk aan dat je er ook na een paar jaar weer uit moet.

Nos op 3 heeft in heel Nederland onderzoek gedaan naar wachtijden voor een sociale huurwoning en die zijn lang.

Sta jij ingescheven bij Woonnet Rijnmond?

Als je tegenwoordig als student bij Stadswonen komt wonen krijg je een campuscontract. Dit betekend dat je na je studie een andere woning moet vinden. Studeer je bijvoorbeeld deze zomer af en heb jij een campuscontract, dan heb je tot uiterlijk juli 2022 de tijd om te verhuizen. Stadswonen heeft ook woningen voor starters. Lukt het jou om een baan te vinden met een inkomen van tussen de €23.725 en €40.025 per jaar en is jouw leeftijd tussen de 23 en 27 jaar? Dan kan je in aanmerking komen voor een woning voor afgestudeerde met een huurcontract van maximaal vijf jaar.

Uit onderzoek van NOSop3 blijkt dat je in Rotterdam als je actief naar een sociale huurwoning zoekt nog steeds bijna drie jaar nodig hebt vanaf jouw inschrijving op Woonnet Rijnmond. We hopen allemaal na afstuderen een baan te vinden met een vet salaris. Maar als dat is niet altijd het geval. Het kost tijd en actief zoeken om in Rotterdam een sociale huurwoning ofwel een woning bij een corporatie met een huurprijs onder de €750 te vinden. Dus wacht niet tot het einde van jouw campuscontract of jouw vijfjarigcontract. Schrijf je in bij Woonnet en ga op tijd op zoek.

Wil je meer weten over campuscontracten en over jouw mogelijkheden op de Rotterdamse woningmarkt? Meld je aan voor ons webinar op 10 mei.