Portefeuilles

 

Portefeuille Contactpersonen
Duurzaamheid Arthur, Lonneke
Huur en verhuur Vanessa
Internet en TV Sander, Ralf
Onderhoud Lonneke, Arthur
Prestatieafspraken Sander
Servicekosten Bo, Ralf

Beheerzaken
Deze portefeuille is relatief nieuw. Halverwege 2016 werd door de achterban geconstateerd dat het faciliteren van de beheerstructuur binnen Stadswonen extra aandacht van SHS vraagt. Niet alleen is het vitaal om signalen vanuit de achterban over zaken waar beheerders tegenaan lopen effectief op te pakken, maar ook de uitwisseling van kennis door beheerders onderling laat vaak te wensen over.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is in deze tijd een hot topic. Ook bij Woonstad en Stadswonen wordt hieraan steeds meer prioriteit gegeven. Door investeringen op de juiste plek en gedragsverandering bij bewoners valt veel winst te halen; SHS denkt dan ook graag mee op dit onderwerp.

Huur en verhuur
Deze portefeuille omvat primair zaken als het toewijzingsbeleid en het verhuurproces. Recent is hier de plaatsing van statushouders aan toegevoegd. Op basis van een jaarlijkse taakstelling van de gemeente worden namelijk ook door Stadswonen statushouders geplaatst. SHS speelt een actieve rol op dit dossier door te adviseren over de kaders waarbinnen en wijze waarop dit gebeurt.

Internet en televisie
De meeste panden van Stadswonen beschikken over een glasvezelaansluiting, via welke bewoners van een collectief internetabonnement gebruik maken. Deze verbindingen zijn in het najaar van 2016 geüpgrade naar 100mbit. Ondertussen is in de meeste panden ook de gezamenlijke televisieaansluiting verbeterd, waardoor bewoners digitale televisie kunnen ontvangen. SHS kijkt met Stadswonen op beide dossiers naar de beste stappen om te nemen met het oog op de toekomst.

Onderhoud
Deze portefeuille omvat bijvoorbeeld het beleid betreffende kleine herstellingen en dat over groot onderhoud, maar ook zaken die door de klachten- en geschillencommissie worden beslecht.

Prestatieafspraken
Sinds de Woningwet 2015 in werking is getreden, spelen huurdersorganisaties een actieve rol in de prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten. Ook SHS zit in dit kader jaarlijks met de andere partijen om tafel om de belangen van de huurders die zij vertegenwoordigt te waarborgen.

Servicekosten
De portefeuille servicekosten is heel divers en hier vallen veel zaken onder. Onder andere de doorrekening van de servicekosten is een complexe zaak. Deze servicekosten voor o.a. water, gas en elektriciteit mogen alleen kostendekkend worden doorgerekend. Echter omdat deze kosten schommelen moet er een voorschot ingesteld worden welke uiteindelijk verrekend wordt aan het eind van het jaar met de werkelijke kosten. SHS heeft een instemmingsrecht op dit beleid en probeert ervoor te zorgen dat de servicekosten laag blijven en dat het voorschot zo min mogelijk schommelt over de jaren.

Het project inventarisfonds is een langlopend project waarin Stadswonen Rotterdam en SHS het inventarisfonds van Stadswonen afwikkelen. Dit project is geïnitieerd nadat de huurcommissie en de kantonrechter zich negatief hadden uitgesproken over de manier van toerekenen van de bijdrage die huurders betalen voor bijvoorbeeld de vloerbedekking, gordijnen, koelkast en kookplaat die Stadswonen aanbiedt in de meeste van haar studentenkamers en studio’s. Ook de toerekening van kosten voor de diverse serviceabonnementen, voorheen het servicefonds, vallen binnen de scope van deze hernieuwde afrekening.

Strategie en structuur
De portefeuille ondernemingsstrategie is in februari 2016 gestart om in te spelen op de nieuw te ontwikkelen strategie binnen Woonstad en Stadswonen.